Postup realizácie solárneho systému

1. Prvotný kontakt

Zavolajte nám, napíšte email, alebo vyplňte kontaktny formulár. Na základe Vami poskytnutých informácií:
- počet obyvateľov, tvar strechy ( napr. sedlová, rovná), strešná krytina ( napr. škridla, plech), lokalita umiestnenia rodinného domu Vám zašleme predbežnú cenovú ponuku súčasťou ktorej je:
- celkový výkon systému, položkový zoznam príslušenstva nutného na inštaláciu solárneho systému, cenu systému, záručnú dobu, približnú dobu návratnosti Vašej investície, výsledky ročnej simulácie, klimatické údaje polohy simulácie, popis systému, grafické znázornenie podielu solárnej energie na príprave TUV

2. Obhliadka na mieste realizácie

V prípade, že sa rozhodnete pre ďalšiu spoluprácu s našou spoločnosťou, nasledujúcim krokom je osobná obhliadka nehnuteľnosti na ktorej bude montovaný solárny systém.

Počas obhliadky sú zákazníkovi vysvetlené všetky náležitosti fungovania solárneho systému, ako aj možnosť samotnej realizácie diela. Zákazníkovi sú vysvetlené možnosti získania dotácie na obnoviteľné zdroje.

V prípade záujmu vieme bezplatne sprostredkovať dotácie pre domácnosť.

3. Montáž

Dátum montáže solárneho systému je možné prispôsobiť potrebám domácnosti. V dohodnutý deň je podpísaná zmluva o dielo a prebehne montáž solárneho systému. Montáž je vykonávaná certifikovanými montážnymi pracovníkmi, ktorí sú držitelia Osvedčenia pre inštalatérov fotovoltaických a slnečných tepelných systémov vydávaného Ministerstvom hospodárstva SR podľa §13a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Pri montáži sú dodržiavané príslušné technické a bezpečnostné podmienky.

4. Odovzdanie kompletnej dokumentácie

Po realizácii diela je domácnosti odovzdaná technická dokumentácia, faktúra, preberací protokol (s presnou špecifikáciou jednotlivých namontovaných komponentov) a záručné listy od solárnych kolektorov, tepelného zásobníku, riadiacej jednotky, expanznej nádoby a čerpadlovej jednotky. Následne prebehne platba na základe vopred dohodnutých podmienok. Ak je na inštaláciu solárneho systému uplatnená dotácia, zákazník nám odovzdá zmluvu o poskytnutí dotácie, poukážku a čestné vyhlásenia. Zákazník v tomto prípade nikdy neplatí plnú sumu, ale len doplatok. Zvyšnú časť sumy uhrádza poukážkou (pomocou dotácií).

Otvorenosť komunikácie

Spoločnosť Solar Quality Systems s.r.o. kladie velký dôraz na otvorenosť komunikácie so zákazníkom. Kvôli komplexnosti procesu pri získavaní dotácií na obnoviteľné zdroje Vám prinášame prehľad postupu pri realizácii solárneho systému. Od prvotného kontaktu až po úspešnú realizáciu zákazník presne vie, aké jednotlivé kroky budú nasledovať a čo bude ích obsahom. Vzťahy so zákazníkom sú pre nás dôležité, preto okrem dôrazu na kvalitu zhotovenia solárneho systému dávame dôraz na plnú informovanosť zákazníka.